شرکت آب و فاضلاب شهری شیراز
خدمات قابل ارائه در دفاتر

1

واگذاری انشعاب آب

2

واگذاری انشعاب فاضلاب

3

پاسخ به استعلام

4

تغيير مکان وسايل اندازه گيري

5

جمع آوري يا ادغام انشعاب

6

تغيير مشخصات(نام)مشترک

7

تغيير قطر انشعاب

8

تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب

9

تغيير واحد مسکوني

10

تغيير کاربري انشعاب

11

نصب سیفون اضافی

12

تفکيک کنتور

13

قطع و وصل انشعاب

14

بررسي صورتحساب

15

فروش آب تانکري

16

پیشنهادات ، انتقادات و بررسی شکایات

17

مشاهده سوابق(المثنی...)

18

امکان پرداخت صورتحساب

19

تعويض کنتور

20

اعلام کارکرد کنتور

21

صورتحساب مياندوره

22

آزمايش کنتور