شرکت آب و فاضلاب شهری شیراز
گزارشات تحليلي

گزارش تحلیلی خدمات میز خدمت الکترونیک در سال 1398

شناسه خدمت نام خدمت تعداد درخواست که به مرحله کدرهگیری رسیده متوسط زمان از درخواست تا مرحله پرداخت (روز)
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰ واگذاری انشعاب آب 6182 35
۱۴۰۲۱۴۵۲۱۰۱ واگذاری انشعاب فاضلاب 19243 42
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲ تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب 3380 11
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳ تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب 2477 33
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴ تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب 3115 30
15031946000 رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب 45003 02:57(ساعت)