شرکت آب و فاضلاب شهری شیراز
نام درخواست تعداد افرادی که از دریافت خدمت رضایت داشته اند
واگذاری انشعاب آب و فاضلاب 15
جمع آوری یا ادغام انشعاب 1
تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب 1
درخواست بررسی صورت حساب مشترکین آب و فاضلاب 3
ساير خدمات ... 1
2
نام درخواست تعداد افرادی که از دریافت خدمت رضایت نداشته اند
واگذاری انشعاب آب و فاضلاب 9
تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب 2
تغییر قطر انشعاب آب 1
تفکیک کنتور آب 1
آزمایش کنتور آب 1
اعلام کارکرد کنتور آب 1
تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب 1
تعویض کنتور آب 1
درخواست بررسی صورت حساب مشترکین آب و فاضلاب 4
ساير خدمات ... 3
1